UPRAVNIK

USLUGE ADMINISTRACIJA
PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE
INVESTICIONO ODRŽAVANJE
ODRŽAVANJE HIGIJENE
PRIJAVA KVAROVA
SITNE POPRAVKE
ODRŽAVANJE LIFTA
ODRŽAVANJE ZELENILA
REGISTROVANJE ZAJEDNICE
ZASTUPANJE STAMBENE ZAJEDNICE
VOĐENJE KNJIGOVODSTVA
OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
UPRAVLJANJE STAMBENOM ZAJEDNICOM

 

USLUGE I VREMENSKI INTERVALI PROVERE STANJA ZGRADE

(„Službeni glasnik RS”, broj 54/17)

KONSTRUKTIVNI GRAĐEVINSKI ELEMENTI

BR.

GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE

PROVERA STANJA GOD.

1.1

temelji / armirani beton

30-40

1.2

noseći zidovi

25-30

1.3

stubovi, grede i zidna platna

20-25

1.4

mađuspratne konstrukcije

20-25

1.5.

stepenište

15-20

1.6

liftovsko okno

10-20

1.7.

krovna konstrukcija

15-20

 

DRUGI GRAĐEVINSKI ELEMENTI

BR.

GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE

PROVERA STANJA GOD.

2.1

fasadni zidovi 

zidna ispuna
izolacija
završna obrada (fasada i fasadna obloga)
dekorativni i drugi elementi (solbanci, reljefi, skulpture i dr)

5-7

2.2.

unutrašnji pregradni zidovi (osim zidova u posebnim delovima)
zidna ispuna
izolacija
završna obrada (završna obrada prema zajedničkom delu kod zida između zajedničkog i posebnog dela) 

7-10

2.3

krov
krovni pokrivač (crep, tegola, salonit, lim i dr)
svi slojevi kod ravnog krova
pripadajući elementi krova i krovne konstrukcije u delu od prodora elemenata u krovnu konstrukciju do njihovog završetka iznad krovnih ravni (dimnjaci, ventilacioni kanali i kanalizacione vertikale, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i dr)

3-4

2.4.

oluci, olučne cevi i drugi elementi za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode

2-4

2.5.

druga krovna i fasadna limarija (solbanci, opšivke i dr)

0,5-1

2.6.

dimnjačke vertikale

5-7

2.7

ventilacioni kanali

5-7

2.8.

kanali za smeće u zgradi

5-7

2.9.

završne obrade podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade

2-3

2.10.

horizontalna i vertikalna hidroizolacija

1-2

2.11.

stolarija i bravarija na zajedničkim delovima zgrade (prozori, vrata i njihovi elementi)

2-3

2.12.

ograde na krovu, stepeništima, terasama, lođama i zajedničkim delovima zgrade (metalne, staklene, drvene, zidane i dr)

5-7

2.13

protivpožarno stepenište zgrade

5-7

2.14.

protivpožarni koridor

5-6

2.15.

septička jama

4-5

2.16.

šaht vodovodne i kanalizacione instalacije

5-7

2.17.

ulazna nadstrešnica, spoljno stepenište i natkrivka

5-10

     


UREĐAJI I OPREMA

BR.

GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE

PROVERA STANJA GOD.

3.1

lift, instalacije i uređaji unutar liftovskog okna

1

3.2.

liftovsko postojenje unutar lift kućice

1

3.3.

pumpno postrojenje za izbacivanje otpadne, podzemne i kišne vode i prepumpni uređaj (sa pripadajućim instalacijama i uređajima)

2-3

3.4.

hidroforsko ili drugo pumpno postrojenje za snabdevanje zgrade vodom ili za regulisanje pritiska vode (sa pripadajućim delovima i instalacijama)

2-3

3.5.

uređaji i instalacije za uzbunjivanje

2-3

3.6.

oprema za video nadzor

2-3

3.7.

oprema protivprovalnog sistema

2-3

3.8.

hidrant, hidrantska creva i drugi hidrantski delovi

3-4

3.9.

uređaji i instalacije za zaštitu od požara (oprema vatrodojavnog sistema, aparati za gašenje požara i dr)

2-3

3.10.

uređaji i oprema zajedničkog sistema ventilacije i klimatizacije**

2-3

3.11.

kazani za čvrsto gorivo, uređaji kotlarnice u zajedničkim delovima zgrade

3-5

3.12.

podstanica

3-4

3.13

grejna tela u zajedničkim delovima zgrade

2-3

3.14.

sanitarni uređaji u zajedničkim delovima zgrade

3-4

3.15.

uređaji za nužno osvetljenje 

2-3

3.16.

uređaji za rezervnu elektroenergiju (agregati)

2-3

3.17.

interfon

1-2

3.18-.

poštanski sandučići

1-2


INSTALACIJE

BR.

GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE

PROVERA STANJA GOD.

4.1.

vodovodna mreža **

3-4

4.2.

kanalizaciona mreža**

3-4

4.3.

elektroinstalacije zgrade i stepenišne, nužne i pomoćne rasvete**

3-5

4.4.

elektroinstalacija interfona (od uređaja na ulazu do uređaja u posebnom delu)

1-2

4.5.

instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade**

2-3

4.6

instalacije gasa (vertikalne i horizontalne)**

3-4

4.7.

instalacije i uređaji za centralno zagrevanje vode**

3-4

4.8.

gromobranske instalacije (horizontalne i vertikalne uključijući i uzemljivač)

2-3

4.9.

instalacije kablovskih i antenskih sistema (od razvodnika na ulazu u zgradu do razvodnika na ulazu u posebni deo)

1-2

4.10.

telefonske instalacije i uređaji (od distributivnog ormarića do prve utičnice u posebnom delu)

2-3

4.11.

instalacije video nadzora objekta 

2-3


OPREMA I DRUGI ELEMENTI IZVAN ZGRADE

BR.

GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE

PROVERA STANJA GOD.

5.1.

trotoari i platoi oko zgrade

3-5

5.2.

rigole

 

5.3.

slivnici i rešetke

 

5.4.

ograde

 

5.5.

žardinjere i sl. 

 


* Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini u skladu sa Zakonom.
** Delovi instalacija i mreže ukoliko ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu, u smislu Zakona i propisa koji bliže uređuju oblast pružanja usluga prema odgovarajućim instalacijama i mrežama.

 

USLUGE TEHNIČKOG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

(„Službeni glasnik RS”, broj 54/17)

 1. redovno servisiranje liftova u skladu sa važećim propisima;

 2. popravka ili zamena automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr;

 3. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija zajedničkih prostorija u zgradi u skladu sa važećim propisima;

 4. čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade;

 5. popravka ili zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

 6. krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi;

 7. farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

 8. održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, stolarije, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr);

 9. čišćenje i održavanje platoa i trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i sl;

 10. druge radove kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

 11. skidanje i popravku elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine (maltera, fasadnih obloga, krovnog pokrivača i dr);

 12. popravku ili zamenu elemenata krova, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina, kao i popravku ili zamenu drugih elemenata koji su vezani za krov (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori);

 13. ponovno stavljanje lifta u pogon, odnosno popravku ili zamenu elemenata i delova lifta kao i ispitivanje ispravnosti prema važećim propisima o liftovima;

 14. popravku ili zamenu oluka i olučnih cevi i drugih limenih opšivki, ukoliko se utvrdi da su uzrok pojave vlage i prokišnjavanja;

 15. skidanje ili popravku oštećenih delova balkona, terasa, lođa i stepeništa zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;

 16. popravku ili zamenu vodovodne i kanalizacione cevi i po potrebi snimanja iste, specijalizovanom opremom kada dođe do prskanja njenih delova;

 17. popravku ili zamenu hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;

 18. izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;

 19. otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade, od strujomernog ormana do potrošača;

 20. utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi, odnosno otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara;

 21. popravku ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno gasnih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema;

 22. popravku ili zamenu oštećenog protivpožarnog stepeništa;

 23. popravku hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi kada dođe do prskanja, oštećenja njihovih delova ili nestanka;

 24. popravku ili zamenu instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

 25. popravku ili zamenu neispravnih gromobrana;

 26. popravku agregata;

 27. druge aktivnosti kojima se sprečavaju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

 28. odglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljene kabine lifta;

 29. zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled pucanja vodovodne instalacije;

 30. intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom;

 31. odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili posebnim delu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostora;

 32. obezbeđenje ugroženog prostora (trotoara, prilaznih staza i drugo) u okruženju zgrade upozoravajućom ogradnom barijerom sa znakom upozorenja, radi bezbednosti ljudi i imovine od delova sklonih padu sa stambene zgrade, kao i ledenica;

 33. preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije požara i drugih oštećenja kojima se sprečavaju ugrožavanje bezbednosti lica i imovine;

 34. druge aktivnosti kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine.

 

   1. FINANSIJSKI, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT UPRAVLJANJA ZGRADOM

 • otvaranje i vođenje tekućeg računa

 • periodično dostavljanja izveštaja (izvoda) u elektronskojbili pisanoj formi, o prometu na tekućem računu (najmanje jednom mesečno)

 • korišćenje sredstava na tekućem računu

 • pravovremena evidencija stanja novčanih sredstava

 • izveštavanje o stanju priliva i odliva sa tekučeg računa

 • vođenja blagajničkoih poslovanja sa računa

 • evidenija prihoda i rashoda

 • vođenje knjigovodstva

 • sastavljanje Bilansa uspeha

 • sastavljanje finansijskih izveštaja

 • podnošenja poreskih prijava i bilansa.

 • Obračunavanje, podnošenje poreskih prijava i popunjavanje naloga

 • porez na dobit

 • porez na dodatu vrednost

 • porez po odbitku

 • poreza na imovinu

 • ostale knjigovodstvene usluge prema zakonu o knjigovodstvu.

 

    ENERGETSKA EFIKASNOST